Odmena advokáta

Výšku odmeny za služby advokáta sa u nás vždy dozviete vopred a transparentne, bez dodatočných skrytých poplatkov. Klient v sporoch na ochranu jeho spotrebiteľských práv za právne služby neplatí - odmenu si uplatňujeme voči protistrane.


Odmena advokáta je upravená vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Výška odmeny advokáta závisí v prvom rade od dohody s advokátom, od Vášho konkrétneho právneho problému a počtu úkonov právnej služby v tejto veci.


Naša advokátska kancelária poskytuje všetkým klientom prvú konzultáciu v súvislosti s ich právnym problémom zadarmo.

V prípade sporov občanov proti nebankovým, či iným subjektom pri ochrane ich spotrebiteľských práv si odmenu uplatňujeme voči protistrane, klient za právne služby neplatí.

V našej advokátskej kancelárii odmenu advokáta vždy dohodneme a cenu za právne služby sa dozviete vopred.

V osobitných prípadoch a po predchádzajúcej dohode poskytujeme aj bezplatné právne poradenstvo.

V zmysle § 1 vyhlášky č. 655/2004 Z.z. advokát sa môže osobitne dohodnúť s klientom na výške odmeny za poskytnutú právnu pomoc. Výška odmeny nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi. Pokiaľ nedôjde k dohode o výške, na určenie odmeny advokáta sa použijú ustanovenia uvedenej vyhlášky o tarifnej odmene.

V našej advokátskej kancelárii je možné dohodnúť nasledovné spôsoby odmeňovania:

Podielová odmena

Odmena formou percentuálneho podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom.

Hodinová odmena

Odmena sa určí podľa počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby.

Paušálna odmena

Môže sa dohodnúť za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas, za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí.

Tarifná odmena

Odmena sa určí podľa počtu reálne advokátom vykonaných úkonov, pričom výška jedného úkonu právnej pomoci sa stanoví dohodou alebo podľa vyhlášky 655/2004 Z.z. podľa hodnoty veci.