O nás

Inovatívne riešenia a postupy v oblasti právnych služieb a aktívny prístup pri riešení právnych problémov našich klientov sú zakladnými charakteristikami práce našej advokátskej kancelárie.


Advokátska kancelária KONCOVÁ & PARTNERS, s.r.o. vznikla v roku 2015 s cieľom poskytovať ochranu práv a záujmov širokému spektru klientov v rámci súkromnej ako aj podnikateľskej sféry. Je tvorená tímom mladých ambicióznych ľudí s vôľou prekonávať aj tie najťažšie prekážky. Našim cieľom je hľadať pre Vás riešenia a efektívne postupovať v rámci sporových konaní ako aj mimosúdnych rokovaní.

Advokátska kancelária KONCOVÁ & PARTNERS

Prioritou našej práce je dosiahnuť výsledok, ktorý Vám zaručí spokojný život či dosiahnutie Vašich podnikateľských zámerov. Prispôsobujeme sa požiadavkám problémov súčasnosti a hľadáme inovatívne riešenia a postupy. Naša kancelária Vám ponúkne služby na profesionálnej úrovni v rámci všetkých právnych odvetví, ktorých neodmysliteľnou súčasťou je individuálny prístup k jednotlivým klientom a ich právnym problémom ako aj absolútna diskrétnosť. Významným benefitom našej kancelárie je úzka spolupráca s odbornými inštitúciami ako je notársky úrad, exekútorský úrad, rozhodcovský súd či renomovaná spoločnosť zaoberajúca sa správou a vymáhaním pohľadávok.

Vymáhanie Vašich pohľadávok u nás nekončí podaním návrhu na začatie exekúcie. Úzko kooperujeme s konajúcim exekútorom a dohliadame na priebeh exekučného konania. Konáme rýchlo a efektívne s cieľom ochrániť Vaše peniaze. Naša kancelária Vám poskytne pomoc taktiež v občianskoprávnej sfére. V rámci rodinnoprávnych vecí okrem ochrany Vašich práv dbáme aj na záujmy Vašich maloletých detí. Zaoberáme sa taktiež problematikou ochrany spotrebiteľa, kedy reflektujeme na súčasný stav spoločnosti a urobíme pre Vás všetky kroky potrebné na ochranu pred nepoctivými praktikami zo strany niektorých poskytovateľov služieb.


Advokátska kancelária KONCOVÁ & PARTNERS

JUDr.BARBORA KONCOVÁ

Spoločníčkou a konateľkou advokátskej kancelárie je advokátka Barbora Koncová, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore právo na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, ktorú ukončila v roku 2009 a bol jej udelený akademický titul „magister“ (Mgr.). Rigorózne konanie absolvovala v roku 2017 na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy, v rámci ktorého získala akademický titul „doktor práv" (JUDr.).

Praktické skúsenosti pre výkon advokácie získala advokátka Barbora Koncová v advokátskej kancelárii JUDr. Róberta Faturu v Považskej Bystrici, v ktorej sa v rokoch 2009 až 2012 pod vedením JUDr. Róberta Faturu podieľala na poskytovaní právnych služieb klientom v rôznych oblastiach verejného a súkromného práva.

Advokátsku skúšku vykonala v roku 2012 s hodnotením „prospel výborne“. Odvtedy je členkou Slovenskej advokátskej komory a poskytuje právne služby v oblasti slovenského práva.

Od februára 2016 je zapísaná do zoznamu správcov pre konkurzy a reštrukturalizácie vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR.


Advokátska kancelária KONCOVÁ & PARTNERS Advokátska kancelária KONCOVÁ & PARTNERS Advokátska kancelária KONCOVÁ & PARTNERS