Čím sme iní

Advokátske služby vyžadujú promtnú reakciu na súčasné problémy a legislatívu. Inovatívne postupy, aktívny dohľad nad riešením Vášho problému a úzka spolupráca s odborníkmi a inštitúciami z príbuzných oblastí - tak pracujeme v našej advokátskej kancelárii.


Sme tím mladých ľudí hľadajúcich inovatívne a efektívne riešenia a postupy v rámci poskytovania právnych služieb
Reflektujeme na súčasné problémy spoločnosti vo vzťahu k platnej, stále meniacej sa legislatíve. V rámci poskytovania našich služieb Vám okrem poskytnutia konkrétneho riešenia problému ošetríme aj ďalšie možné situácie a dôsledky spojené s vyriešením Vášho problému.
Úzko spolupracujeme s odborníkmi a inštitúciami z príbuzných oblastí
Zabezpečíme Vám komplexný servis Vašich záležitostí, sústredený v jednom mieste. Rovnako aktívne komunikujeme pri riešení Vašich právnych vecí so štátnymi orgánmi, či už so súdmi, prokuratúrou, orgánmi činnými v trestnom konaní a taktiež so správnymi orgánmi, vzhľadom na to, že práve komunikáciu a hľadanie spoločného postupu považujeme za záruku dosiahnutia požadovaného cieľa.

Spolupracujeme s nasledovnými inštitúciami:
Notársky úrad - Mgr. Peter Mikita, Jilemnického 2, 911 01 Trenčín
Daňový a ekonomický poradca – Ing. Gabriela Imrichová – EKOP, I. Krasku 668/4, Trenčín
Znalec (odbor cestná doprava) – Ing. Emil Filo, Záhradná 587, Púchov
Finančný analytik – Mgr. Juraj Huňavý, Ružindol 175
Vašim pohľadávkam poskytneme komplexný servis a budeme sa predovšetkým snažiť dosiahnuť výsledok a ochrániť Vaše peniaze efektívnym a aktívnym prístupom
Za týmto účelom kooperujeme so spoločnosťou PATRIOT GROUP manažment rizikových pohľadávok, ktorá uskutočňuje všetky úkony spojené s overením bonity dlžníka, reálnosti údajov zapísaných v obchodnom registri či výsledkov podnikateľskej činnosti, a to predovšetkým prácou v teréne. Výsledky práce uvedenej spoločnosti sú dôležitým podkladom pre rozhodovanie o ďalšom postupe v rámci vymáhania pohľadávky z hľadiska poskytovaných právnych služieb. Je pre nás prioritou ochrániť Vaše peniaze a v prípade neefektívnosti zabrániť vzniku zbytočných súdnych trov.
Využívame rozhodcovský súd na riešenie sporov
Flexibilita našej kancelárie spojená s efektívnymi a bezodkladnými postupmi rozhodcovského súdu Vám zaručia ochranu a zabezpečenie Vašich práv a oprávnených záujmov v najväčšej možnej miere, pričom právoplatné rozhodnutie Vám vieme zabezpečiť v priebehu niekoľkých týždňov bez nutnosti prítomnosti na ústnych pojednávaniach. Takýmto postupom dokážeme odvrátiť možný vznik nevymožiteľnosti Vašich práv vplyvom niekoľkoročných súdnych sporov vedených príslušnými súdmi.
Úzko kooperujeme so spolupracujúcim exekútorským úradom
V rámci exekučného vymáhania Vašich práv využívame služby exekútorského úradu v Trenčíne, pričom naša spolupráca je založená na úzkej kooperácii od podania návrhu na začatie exekúcie až do ukončenia exekúcie. Aktívne vstupujeme do exekučných konaní a zúčastňujeme sa úkonov exekútora s cieľom dbať na ochranu záujmov oprávneného a najvyššiu možnú mieru vymoženia jeho pohľadávky.

Vyjadrenia našich klientov

Chcel by som vám vyjadriť poďakovanie za našu spoluprácu. Veľmi oceňujem váš profesionálny prístup, vaše vedomosti a skúsenosti. Naša firma ušetrila veľa prostriedkov vaším rýchlym konaním. V neposlednom rade oceňujem váš osobný prístup, ktorý sa v dnešnom svete vidí čoraz menej. Teším sa našu ďalšiu spoluprácu.

Ing. Ivan Chleban - konateľ, L.E.D. Solution s.r.o.