Zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva za trvania manželstva.


Zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva za trvania manželstva.

Vznikom manželstva totiž vzniká i bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcií majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka. Bezpodielové spoluvlastníctvo zaniká štandardne zo zánikom manželstva.

Sú však výnimky, kedy môže zaniknúť aj za trvania manželstva. Je to však možné len na základe rozhodnutia súdu, na návrh jedného z manželov a len z dôvodov uvedených v Občianskom zákonníku. Musí ísť buď o závažné dôvody, kvôli ktorým by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom alebo skutočnosť, že jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Návrh môže podať ten z manželov, ktorý nezískal oprávnenie na podnikateľskú činnosť. Pokiaľ toto oprávnenie majú obaja manželia, môže návrh podať ktorýkoľvek z nich. Iba tieto prípady môžu odôvodňovať zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov počas trvania manželstva.

Bezplatná konzultácia

Využite našu bezplatnú úvodnú konzultáciu, kontaktujte nás s Vašim problémom a my Vám poradíme s jeho riešením. Bezplatne.