Zánik havarijného poistenia.


Zánik havarijného poistenia.

Okrem zániku poistenie výpoveďou poistnej zmluvy môže poistenie zaniknúť aj z dôvodu neplatenia poistného. Podľa § 801 Občianskeho zákonníka poistenie môže zaniknúť pre neplatenie poistného vtedy, keď:

- prvé alebo jednorazové poistné nie je zaplatené do 3 mesiacov od uzavretia (nie začiatku ani účinnosti) poistenia

- následné poistné (druhá a ďalšie splátky) nie je zaplatené do 1 mesiaca od doručenia výzvy na zaplatenie

V praxi to väčšinou funguje tak, že keď nezaplatíte poistné včas, po určitom čase Vám poisťovňa pošle upomienku, prípadne po ďalšom období neplatenia druhú upomienku. Mesačná lehota pred zánikom poistenia však začne plynúť až vtedy, keď upomienka má názov „Výzva na zaplatenie“ a príde doporučeným listom s doručenkou. Týmto dátumom poistenie zaniká. O počítaní času hovorí §122 Občianskeho zákonníka. Poisťovne majú rozdielne nastavený upomienkový proces, niekde sa posielajú aj 2 upomienky pred výzvou na zaplatenie, niektoré pošlú hneď len výzvu, dokonca sú prípady, kedy poisťovne zámerne i dlhé mesiace nepošlú klientovi nič, pričom krytie trvá a poisťovňa si spätne vymáha vysoké dlžné poistné, na čo má podľa zákona právo.

Bezplatná konzultácia

Využite našu bezplatnú úvodnú konzultáciu, kontaktujte nás s Vašim problémom a my Vám poradíme s jeho riešením. Bezplatne.