Ručiteľ a premlčacia doba.


Ručiteľ a premlčacia doba.

Jedným zo zabezpečovacích prostriedkov pohľadávky veriteľa je ručenie. Vyhlásením sa ručiteľ zaväzuje zaplatiť záväzok za dlžníka, pokiaľ ho tento sám nesplní. Právo veriteľa voči ručiteľovi sa nepremlčí pred premlčaním práva voči dlžníkovi. V prípade nesplácania úveru je veriteľ povinný vymáhať pohľadávku od dlžníka v zákonom stanovených lehotách.

Pokiaľ sa tak nestane, ručiteľ môže uplatniť ustanovenie o premlčaní. Premlčanie splatnosti nevzniká automaticky po uplynutí premlčacej doby, ale môže byť priznané súdom. Premlčacia doba je v občianskych vzťahoch tri roky (v obchodných vzťahoch 4 roky) a začína plynúť dňom, keď sa právo mohlo uplatniť na súde. Pokiaľ veriteľ počas tohto obdobia uskutoční právne kroky za účelom uspokojenia svojej pohľadávky, plynutie premlčacej doby sa preruší. Pokiaľ teda veriteľ uskutočnil kroky k vymáhaniu pohľadávky voči dlžníkovi v rámci premlčacej lehoty, nemôže táto premlčacia lehota uplynúť ani pre ručiteľa.

Bezplatná konzultácia

Využite našu bezplatnú úvodnú konzultáciu, kontaktujte nás s Vašim problémom a my Vám poradíme s jeho riešením. Bezplatne.