Ako je možné rozdeliť spoločný majetok manželov po rozvode?


Rozdelenie majetku po rozvode

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM), ktoré bolo zrušené rozvodom možno vysporiadať niekoľkými spôsobmi. Predovšetkým je možné uzatvoriť dohodu o vysporiadní BSM, kde sa určí čo všetko do BSM patrí a čo bude následne vlastniť manžel a čo manželka. Pokiaľ je predmetom BSM aj nehnuteľnosť, takáto dohoda musí byť písomná a musí byť vložená do katastra nehnuteľností.

Pokiaľ sa bývalí manželia na rozdelení majetku nedohodnú, o vysporiadaní BSM môže rozhodnúť súd na návrh ktoréhokoľvek z manželov. Súdne konanie je však značne nákladné na trovy konania, preto odporúčam na vysporiadaní majetku sa dohodnúť.

Musím tiež uviesť, že ak do 3 rokov od zániku BSM nedôjde k jeho vysporiadaniu, platí, že hnuteľné veci si manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľnostiach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké.

Bezplatná konzultácia

Využite našu bezplatnú úvodnú konzultáciu, kontaktujte nás s Vašim problémom a my Vám poradíme s jeho riešením. Bezplatne.