Postavenie makléra pri realitnej činnosti


realitný maklér

Predovšetkým je potrebné uviesť, že záväzok zo sprostredkovateľskej zmluvy nespočíva v uzavretí zmluvy menom záujemcu, ale v obstaraní príležitosti takúto zmluvu uzavrieť. To zahŕňa predovšetkým vyhľadávanie tretích osôb, ktoré budú mať na uzavretí sprostredkovávanej zmluvy záujem, a v informovaní záujemcu o týchto osobách ako i o ďalších okolnostiach, ktoré sú pre záujemcu významné pre rozhodovanie, či túto sprostredkovanú zmluvu uzavrie a s kým.

Je teda výlučne právom klienta, či zmluvu s konkrétnym záujemcom a za konkrétnych podmienok uzavrie.

Maklér nemá oprávnenie takúto zmluvu uzavrieť za klienta, ani klienta nútiť k uzavretiu zmluvy. Právo nakladať so svojim vlastníctvom má vlastník nehnuteľnej veci. Maklér je taktiež povinný postupovať podľa pokynov klienta a pokiaľ klient uvedie cenu, za ktorú má záujem nehnuteľnosť predať, je maklér povinný postupovať v súlade so záujmom a pokynmi klienta.

Sprostredkovateľ je povinný záujemcovi oznamovať všetky dôležité okolnosti súvisiace so sprostredkovaním, najmä okolnosti ovplyvňujúce rozhodovanie záujemcu o tom, či uzavrie sprostredkovateľskú zmluvu alebo nie. To zahŕňa tiež povinnosť informovať o klientom požadovanej výške kúpnej ceny.

Bezplatná konzultácia

Využite našu bezplatnú úvodnú konzultáciu, kontaktujte nás s Vašim problémom a my Vám poradíme s jeho riešením. Bezplatne.