Podielové spoluvlastníctvo pozemkov mimo zastavaného územia obce a jeho vysporiadanie


Podielové spoluvlastníctvo pozemkov

Z právneho hľadiska je pre občanov pri vlastníckych vzťahoch k nehnuteľnostiam dôležitý zákon č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom, a to najmä pri vysporiadavaní podielového spoluvlastníctva k pozemkom.

V záujme zamedzenia drobenia poľnohospodárskych pozemkov, lesných pozemkov a v záujme ochrany viníc nachádzajúcich sa mimo zastavaného územia obce možno pri prechode alebo prevode vlastníctva k nim postupovať len podľa tohto zákona. Do stretu s týmto zákonom môžu občania prísť pomerne často, a to pri vypriadaní podielových spoluvlastníctiev pozemkov nachádzajúcich sa mimo zastavaného územia obce, najmä pri dedení.

Je teda potrebné rešpektovať ustanovenie zákona o tom, že nemôže na základe právneho úkonu alebo rozhodnutia súdu o vyporiadaní spoluvlastníctva alebo rozhodnutia o dedičstve vzniknúť rozdelením jestvujúcich pozemkov uvedených v § 21 ods. 1 pozemok menší ako 2 000 m2, ak ide o poľnohospodársky pozemok, alebo pozemok menší ako 5 000 m2, ak ide o lesný pozemok.

Ak ste v takejto situácii, musíte sa zmieriť s tým, že pokiaľ chcete podielové spoluvlastníctvo zrušiť a vyporiadať, nie každý zo spoluvlastníkov môže zostať vlastníkom pozemku. Spoluvlastníctvo je potrebné rozdeliť tak, aby bol celý pozemok prikázaný jednému, prípadne viacerým spoluvlastníkom (podľa výmery pozemku), ktorý ostatných spoluvlastníkov zo svojich podielov vyplatí. Je pravdepodobné, že so spoluvlastníkmi však takúto dohodu nedosiahnete. Potom je potrebné sa obrátiť na súd, ktorý vyporiada spoluvlastníctvo podľa zásad Občianskeho zákonníka, najmä s ohľadom na zachovanie účelu pozemku a na efektívnosť vyporiadania.

Bezplatná konzultácia

Využite našu bezplatnú úvodnú konzultáciu, kontaktujte nás s Vašim problémom a my Vám poradíme s jeho riešením. Bezplatne.