Osobný bankrot po novom


Osobný bankrot

Novela zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii priniesla úplne novú koncepciu konkurzu fyzickej osoby. Táto koncepcia bude účinná od 01.03.2017 a mala by znamenať pre fyzické osoby uľahčenie riešenia nepriaznivých finančných situácií.

Dlžník sa v zmysle novely bude môcť zbaviť svojich dlhov jednou z dvoch alternatív, buď konkurzom alebo splátkovým kalendárom. V prípade konkurzu odovzdá na speňaženie majetok a následne súd rozhodne o oddlžení. V prípade splátkového kalendára si dlžník ponechá časť majetku, ale v stanovenom období vypláca sumu, ktorú určí súd. Zostatok dlhu bude nevymáhateľný.

Určité pohľadávky (tzv. nedotknuteľné) však bude musieť dlžník splácať aj po oddlžení (napr. pohľadávky maloletého dieťaťa na výživné, pohľadávky zo zodpovednosti za škodu spôsobenú za zdraví, ...) nakoľko vzhľadom na ich povahu, resp. dôvod vzniku, nie je dôvod takéto pohľadávky dlžníkovi odpúšťať.

Platí však, že uspokojenie veriteľov by nemalo byť nižšie ako 30 % z pohľadávok a malo by byť o 10 % vyššie ako pri vyhlásení konkurzu. Splátkový kalendár sa zostavuje na 5 rokov.

Danú úpravu možno využiť bez ohľadu na to, či ste nezamestnaný, invalid, dôchodca, zamestnanec či živnostník, teda môže ho využiť akákoľvek fyzická osoba. Musí však byť voči Vám vedené exekučné či iné obdobné vykonávacie konanie (napr. výkon dražby nehnuteľnosti), pričom stačí ak máte jeden záväzok 180 dní po splatnosti, prípadne ak pohľadávku nie je možné vymôcť exekučne, tak ste tiež splnili podmienku na vyhlásenie osobného bankrotu.

V prípade rozhodnutia pre tento proces je potrebné podať návrh na súd to konkrétne návrh na vyhlásenie konkurzu alebo návrh na určenie splátkového kalendára. Pri podaní návrhu musí byť dlžník zastúpený Centrom právnej pomoci alebo advokátom určeným Centrom právnej pomoci.

Bezplatná konzultácia

Využite našu bezplatnú úvodnú konzultáciu, kontaktujte nás s Vašim problémom a my Vám poradíme s jeho riešením. Bezplatne.