Blog

Na tomto blogu Vám naša advokátska kancelária prináša právne poradenstvo pri najbežnejších problémoch s ktorými sa stretávame v každodennej praxi. Články sú len základným objasnením danej problemetiky a v každej z preberaných oblastí sme Vám pripravení podať pomocnú ruku a zabezpečiť Vám komplexné profesionálne právne služby. Preto nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať.


Osobný bankrot

Osobný bankrot po novom

Dlžník sa v zmysle novely zákona o konkurze a reštrukturalizácii môže zbaviť svojich dlhov jednou z dvoch alternatív, buď konkurzom alebo splátkovým kalendárom.

Celý článok
Premlčanie pri poistnom plnení

Premlčanie pri poistnom plnení

Pri právach na plnenie z poistenia začína plynúť premlčacia doba za rok po poistnej udalosti. Celková dĺžka premlčacej doby je teda stanovená na štyri roky (1 + 3) po poistnej udalosti.

Celý článok
Výpoveď počas práceneschopnosti

Výpoveď počas práceneschopnosti

V zmysle § 64 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď počas práceneschopnosti. Tento zákaz však nie je absolútny, zákonník práce ustanovuje výnimky.

Celý článok
Ručiteľ a premlčacia doba.

Ručiteľ a premlčacia doba

Jedným zo zabezpečovacích prostriedkov pohľadávky veriteľa je ručenie. Vyhlásením sa ručiteľ zaväzuje zaplatiť záväzok za dlžníka, pokiaľ ho tento sám nesplní.

Celý článok
Zánik nájmu bytu

Zánik nájmu bytu

Nájom bytu je chránený zákonnou úpravou. Ak nedôjde k dohode, možno vypovedať nájom bytu len z dôvodov ustanovených v zákone.

Celý článok
problémy s úvermi

Ako riešiť problémy s úvermi

Predovšetkým je potrebné posúdiť každú úverovú zmluvu, či bola uzavretá v súlade so zákonom. Tieto zmluvy často krát obsahujú neprijateľné podmienky ako sú vysoké úroky, poplatky či iné nedovolené podmienky.

Celý článok
Vstup policajta na súkromný pozemok

Má policajt právo kedykoľvek vstúpiť na súkromný pozemok?

Trestný poriadok stanovuje, že policajt môže vstúpiť do obydlia, iných priestorov alebo na pozemok len vtedy, ak vec neznesie odklad a vstup je nevyhnutný na ochranu života alebo zdravia osôb alebo na ochranu štátu, udržanie verejného poriadku, ochranu majetku, alebo ochranu práv a slobôd iných najmä vtedy, ak ide o obydlie alebo iné priestory, alebo pozemok osoby pristihnutej pri trestnom čine.

Celý článok